Opći uvjeti poslovanja

Poštovani,

pažljivo pročitajte opće uvjete poslovanja jer nepoznavanje istih ne može biti predmetom reklamacije. Za sva dodatna pojašnjenja stojimo vam na raspolaganju. Opći uvjeti poslovanja objavljeni su na web stranici BBS+ d.o.o. (permateak.si, www.beflexy.eu i kompozitnatikovina.hr) te su stoga dostupni svim klijentima. Opći uvjeti poslovanja sastavni su dio svake ponude. Zbog specifičnosti naših proizvoda posljedično su specifični i uvjeti prodaje i isporuke. Poslovni odnosi (ponuda, potvrda ponude i naručivanje radova) između naručitelja radova (klijenta/kupca) i poduzeća BBS+ d.o.o. uređuju se isključivo u pisanom obliku. Pošta ili elektronička pošta smatraju se pisanim oblikom. Usmeni dogovori, ponude i potvrde su neobvezujući.

Predstavnici poduzeća BBS+ d.o.o. i kupac (ili njegovi predstavnici) ne mogu dogovarati izmjene ponude, dogovorenih radova, općih uvjeta i dodatnih uvjeta klijenata (kupaca), osim ako su iste u pisanom obliku kao aneks osnovnom ugovoru (ponudi) i pisanim su putem potvrđene od strane zastupnika BBS+ d.o.o. i kupca.

Izmjere, ponude te potvrda narudžbe:

BBS+ d.o.o. je odgovoran za izvršene izmjere i ispravnost dimenzija gotovog proizvoda jedino u slučaju da su mjerenja izvršena s njegove strane. Ako kupac uz narudžbu dostavi svoje izmjere, sam snosi odgovornost za nedostatke.

Svi dodatni radovi za uspješno izvođenje montaže (demontaža i montaža palubne opreme i drugih prepreka) utvrđeni izmjerom, navedeni su i vrednovani u ponudi. Ako nisu, smatra se da će se o njima pobrinuti klijent.

Ponuda vrijedi samo za radove, količine i opise radova koji su navedeni u ponudi. Prije potvrde narudžbe, klijent je dužan provjeriti sve navedene radove, opise, količine i vrijednosti. Nejasnoće nakon isporuke ne mogu biti predmetom reklamacije.

Prilikom vršenja izmjera klijent je dužan dati sve podatke (visina, dužina, širina, smjer fuga, vrsta materijala, boja…) te ukazati na eventualne prepreke (skrivene instalacije, vodovod, elektroinstalacije, oštećena podloga…). U suprotnom, klijent je dužan sam snositi posljedično nastale troškove oštećenja i troškove zastoja tijekom montaže.

Rok valjanosti ponude naveden je u ponudi. Sa svakom novom (dopunjenom) ponudom, prethodna postaje u potpunosti nevažeća.

Plaćanje dogovorene predračunske vrijednosti znači da je kupac suglasan i da potvrđuje ispravnost svih elemenata ponude, prihvaća uvjete plaćanja te izjavljuje da je upoznat sa cjelokupnim sadržajem općih uvjeta poslovanja. Nepoznavanje ponude i njenog sadržaja, kao i eventualne nejasnoće, ne mogu predstavljati razlog za kasniju reklamaciju.

Sve naknadne izmjene moguće je priopćiti najkasnije jedan (1) dan nakon pisane potvrde narudžbe, isključivo u pisanom obliku. Za provedbu naknadne izmjene potreban je pismeni dogovor, potvrđen od strane obje strane. Za sve naknadno prijavljene i provedene izmjene BBS+ d.o.o. izdaje dodatan račun kojeg je kupac dužan podmiriti najkasnije u roku od osam (8) dana.

Pridržavamo pravo na izmjene u izradi uslijed konstrukcijsko – tehničkih zahtjeva prilikom izrade panela, montaže na plovilu ili tehničkih propisa.

Klijent jamči za navedene podatke, a BBS+ d.o.o. jamči za dimenzije, osim ako u ponudi nije drugačije navedeno.

U slučaju narudžbi zaprimljenih putem telefona, internetskog obrasca ili elektroničke pošte, klijent je sam odgovoran za nedostatke. Za dodatne troškove nastale kao posljedica takvog nedostatka, poduzeće BBS+ d.o.o. izdaje dodatan račun kojeg je klijent dužan podmiriti najkasnije u roku od osam (8) dana.

Rok valjanosti predračuna ili ponude iznosi 8 dana, a ako u tom roku klijent ne izvrši uplatu dogovorenog iznosa smatra se da je odustao od narudžbe.

Cijena i plaćanje:

BBS+ d.o.o. pridržava pravo na izmjenu cijena ako se promijene količine, boje, mjere ili neke druge činjenice koje utječu na izračun cijene.

Eventualni popusti dogovaraju se pojedinačno pisanim putem. Pridržavamo pravo otkazivanja dogovorenog popusta u slučaju bilo kakve izmjene ponude ili naknadne izmjene prilikom izvođenja ugovorenih radova.

Sve navedene cijene su u eurima.

Plaćanje se vrši na transakcijski račun poduzeća BBS+ d.o.o..

Ne prihvaćamo uplate u gotovini, osim u iznimnim slučajevima. U iznimnim slučajevima za primanje novca ovlaštena je isključivo osoba koja je izdala račun, no ne i radnici, odnosno izvođači radova.

Računi izdani od strane BBS+ d.o.o. dospijevaju na plaćanje u roku od osam (8) dana od datuma izdavanja računa, osim ako na računu nije drugačije navedeno.

Za zakašnjelo plaćanje obračunavamo najviše zakonom dopuštene zatezne kamate.

Obračunati iznos PDV-a je 22%, osim ako u ponudi nije drugačije navedeno.

Porezni obveznik dužan je prije izrade ponude dati točne podatke s PDV identifikacijskim brojem. Ne priznajemo naknadne izmjene podataka i odbijanje računa zbog netočnih podataka.

Opći uvjeti plaćanja:

Uplata 50% avansa prilikom potvrde narudžbe, a još 50% prije montaže.

100% avansno plaćanje prije otpreme robe (panela), bez montaže.

U slučaju kašnjenja klijent je dužan platiti zakonsku zateznu kamatu.

Ako je to dogovoreno i napisano u ponudi ili računu, uvjete plaćanja moguće je prilagoditi pojedinačnom dogovoru.

Rok isporuke:

Minimalni rok isporuke za proizvode je od 5 do 7 tjedana.

Rok isporuke određuje se na temelju ponude i ovisi o opsegu ugovorenih radova, popunjenosti proizvodnje, raspoloživosti robe i vremenskim uvjetima.

Klijenta se o izvođenju montaže obavještava pismeno ili usmeno, najmanje dva dana prije početka radova.

Rok isporuke određen od strane BBS+ d.o.o. počinje teći tek nakon uplate avansa iz prethodno pisanim putem potvrđene ponude.

U slučaju da se tijekom montaže utvrdi nesukladnost elemenata, rok isporuke će se produljiti. Poduzeće BBS+ d.o.o. će otkloniti nesukladnost u najkraćem mogućem roku.

Klijent je dužan pregledati robu prilikom preuzimanja (zajedno s predstavnikom poduzeća BBS+ d.o.o. – ako je to moguće). Klijent mora odmah pismeno obavijestiti BBS+ d.o.o. o svim uočenim kvalitativnim ili kvantitativnim nedostacima.

Materijalna šteta (lom, ogrebotine i sl.) uzima se u obzir samo uz pismenu izjavu kupca prilikom preuzimanja ili primopredaje. Naknadni lomovi, oštećenja koja nisu posljedica prijevoza ili ugradnje od strane poduzeća BBS+ d.o.o. te su uzrokovana postupanjem treće strane ili je uzrok oštećenja nepoznat, ne mogu biti predmetom reklamacije.

Potpisivanjem otpremnice (prilikom preuzimanja) kupac potvrđuje da je roba isporučena i da je dogovorena montaža izvršena u skladu s ponudom. Time je BBS+ d.o.o. u cijelosti realizirao dogovorenu ponudu/ugovor i stječe sva prava koja proizlaze iz tog odnosa.

Otprema – preuzimanje robe, prijenos rizika i ugovorne kazne:

BBS+ d.o.o. pismeno obavještava kupca da je proizvod spreman za preuzimanje. Pisanom obaviješću se smatra: e-mail, SMS ili obično pismo.

Proizvode spremne za preuzimanje kupac mora preuzeti u roku od 8 dana nakon pisane obavijesti od strane prodavatelja.

U skladu s dogovorom, proizvode spremne za preuzimanje možemo poslati brzom poštom na adresu kupca. Troškove dostave snosi kupac.

Ako kupac ne preuzme naručene proizvode u dogovorenom roku ili ne dopusti ugradnju, BBS+ d.o.o. naplaćuje troškove skladištenja koji iznose 0,01% od ugovorene vrijednosti naručenih proizvoda po danu. Odgovornost za robu, proizvodnju panela i s tim povezane troškove prelazi na kupca.

U slučaju da kupac postupi suprotno ugovornim odredbama (prvenstveno kašnjenje s plaćanjem), temeljem pridržaja prava vlasništva imamo pravo uzeti robu natrag (vrijedi za sve naše elemente koji još nisu ugrađeni), a da time ne kršimo ugovorne obveze. U slučaju oduzimanja robe s naše strane, ugovor također može biti neopozivo raskinut. Oduzeta roba se unovčava po najvišoj mogućoj cijeni. Razliku između unovčene cijene i pune ugovorene cijene te sve dodatne troškove snosi kupac.

Kupac je dužan primljenu robu kvalitativno i kvantitativno pregledati ili dati na pregled odmah po primitku robe. O eventualnim nedostacima kupac je dužan pisanim putem obavijestiti BBS+ d.o.o. u roku od 3 dana od preuzimanja proizvoda. S druge strane, BBS+ d.o.o. se obvezuje ispraviti utvrđene nedostatke, ako su oni opravdani.

Jamstvo za nedostatke i otklanjanje nedostataka:

Nije moguć povrat proizvoda zbog nedostataka za koje je odgovoran kupac.

Ako klijent naruči krivi proizvod ili odstupi od drugih međusobnih obveza, imamo pravo zahtijevati povrat svih dodatno nastalih troškova vezanih uz projekt i narudžbu.

Svaka nestručna montaža i neovlašteni popravak proizvoda od strane kupca ili treće strane tijekom jamstvenog roka dovest će do neopozivog gubitka jamstva.

Čišćenje i održavanje materijala dopušteno je samo za to namijenjenim sredstvima, odnosno sredstvima za čišćenje koje je odobrio proizvođač. U slučaju korištenja sredstava koja nisu odobrena za uporabu i održavanje od strane proizvođača, ne priznaju se reklamacije i jamstvo.

Uvjet za ostvarivanje jamstva od strane klijenta je da je klijent izvršio svoje obveze prema prodavatelju, pregledao proizvode odmah nakon preuzimanja te pravodobno i pravilno podnio reklamacijski zahtjev.

Ako roba ima nedostatak za koji smo mi odgovorni, dužni smo grešku, odnosno nedostatak otkloniti u najkraćem mogućem roku. Ako to ne učinimo u roku, dužni smo postupiti u skladu s propisima propisanim važećim zakonodavstvom.

Daljnji prigovori klijenta su isključeni, osim ako to nije unaprijed dogovoreno. Stoga ne odgovaramo za oštećenja na robi koja su nastala sama po sebi, za izgubljenu dobit ili druge financijske gubitke prije, tijekom i nakon montaže.

Jamčimo za sva naša namjerno uzrokovana oštećenja ili drugu grubu nepažnju.

Ne jamčimo za oštećenja nastala prilikom dogovorene demontaže već ugrađene palubne opreme na plovilu.

Jamstvo ne isključuje prava potrošača koja proizlaze iz odgovornosti prodavatelja za nedostatke na robi.

Teritorijalno područje jamstva je Slovenija.

Reklamacije (ostvarenje jamstva):

Kupac je dužan pisanim putem obavijestiti BBS+ d.o.o. o nedostacima za koje potražuje reklamaciju (jamstvo) i to najkasnije u roku od 3 dana od dana otkrivanja nedostatka.

Na zahtjev BBS+ d.o.o., kupac je dužan omogućiti pregledavanje reklamiranih proizvoda.

Manje površinske nepravilnosti na proizvodu ne mogu biti predmetom reklamacije ako ne utječu na funkcionalnost proizvoda i nisu vidljive s udaljenosti veće od 1,5 m.

Kada se BBS+ d.o.o. uvjeri da je reklamacija opravdana, daje kupcu prijedlog za rješavanje reklamacije. Načini rješavanja reklamacije su otklanjanje nedostatka na proizvodu, zamjena proizvoda ili snižavanje cijene, a ovise o vrsti i stupnju nedostatka, odnosno o dogovoru s kupcem.

Zbog svojih jamstvenih zahtjeva, kupac nema pravo zadržati plaćanja koja duguje poduzeću BBS+ d.o.o.

Prodavatelj neće uvažiti reklamacije zbog nedostataka nastalih nepravilnom uporabom i nepravilnim održavanjem proizvoda te uslijed neovlaštene ili nestručne montaže.

Prije ugradnje kupac je dužan detaljno pregledati materijal – proizvod, te odmah upozoriti BBS+ d.o.o. na eventualnu nesukladnost proizvoda, materijala… Reklamacije se neće uvažavati nakon ugradnje materijala.

BBS+ d.o.o. opravdane prigovore rješava u razumnom roku, odnosno u najkraćem mogućem roku.

U svrhu ostvarivanja reklamacije, kupac mora priložiti odgovarajuće podatke za identifikaciju isporučenih proizvoda, s detaljnim opisom nedostatka i slikom reklamiranih proizvoda.

Reklamaciji je potrebno priložiti račun i dokaz o plaćanju reklamiranih proizvoda.

Kako bi se utvrdila osnovanost reklamacije, kupac je dužan na zahtjev BBS+ d.o.o. odmah vratiti reklamirani proizvod. U protivnom, kupac gubi pravo na reklamaciju.

U svrhu utvrđivanja osnovanosti reklamacije i njenog otklanjanja, kupac mora osigurati nesmetan pristup već montiranim proizvodima. U protivnom, kupac gubi pravo na reklamaciju.

Uvjeti za izvođenje radova na dogovorenom plovilu (objektu):

Dodatni radovi koji nisu obuhvaćeni ponudom, a nužni su za izvođenje ili dovršetak radova, na teret su kupca te se naplaćuju.

Kupac je dužan pobrinuti se za dozvole i snosi sve troškove izvođenja radova na dogovorenom mjestu (obično marina u kojoj se nalazi plovilo).

Prije početka montaže kupac je dužan očistiti i osušiti sve površine na plovilu, kao i ukloniti sve prepreke koje bi mogle ometati nesmetan tijek montaže. Također je dužan osigurati slobodan pristup plovilu, prohodno stubište na i uz plovilo te napajanje električnom energijom (220 V).

Kupac mora biti prisutan na plovilu prije i nakon montaže.

Nakon završetka radova kupac mora preuzeti elemente. U protivnom, smatra se da je roba zaprimljena od strane kupca bez nedostataka i primjedbi.

Ne izvodimo elektroinstalacije i priključivanje. O navedenom kupac brine sam.

Ne vršimo popravke niti podešavanja koja zadiru u trup plovila (npr. izrezivanje otvora, plastificiranje…), već o navedenom kupac brine sam i to prije montaže na plovilu.

Zaštita osobnih podatka:

Prodavatelj se obvezuje čuvati osobne podatke klijenta/kupca. Prodavatelj će osobne podatke koristiti isključivo u svrhu ispunjenja narudžbe.

Razno:

Sastavni dio općih uvjeta su i upute prodavatelja za pravilnu ugradnju, korištenje, održavanje i čišćenje proizvoda.

Rješavanje sporova:

Za rješavanje sporova nadležan je sud u Mariboru, osim ako potvrdom, odnosno sporazumom nije drugačije navedeno.

Opći uvjeti primjenjuju se od 1. 1. 2017. godine i javno su dostupni na web stranicama permateak.si, www.beflexy.eu i kompozitnatikovina.hr.

https://permateak.hr/wp-content/uploads/2022/08/PERMATEAK-LOGO_color-160x160.png
Kontakt
Marine Deck j.d.o.o., Put kroz Meterize 23, 22104 Šibenik

Permateak © Copyright 2022. Sva prava pridržana. | Izrada web stranice: Nina Kodrič s.p., vizualne komunikacije in oblikovanje